Marie-Christine Näf, VD, och Madeléne Wijk, föreståndare.

Samlad kompetens för professionell
omvårdnad, behandling och rehabilitering

 

Christinagården erbjuder god medicinsk och psykiatrisk vård vilket innebär:

 

  • Beredskap vid akuta sjukdomsfall
  • Kontinuitet
  • Hög medicinsk och psykiatrisk vårdkvalitet
  • Tillgång till läkare och sjuksköterska dygnet runt
  • Möjlighet till laboratorieutredningar och remittering till specialistvård

 

Vår medicinska specialist följer upp de boende redan från ankomsten avseende deras somatiska tillstånd genom hälsokontroller.

Vår psykiater följer upp de boende med avseende på deras psykiatriska tillstånd. Dessa kan bestå av ångest, depression, beroendesymtomatologi, personlighetsstörningar och psykossjukdomar. Tillstånden utreds med hjälp av vedertagna psykometriska instrument och medicineras vid behov. Denna medicinska uppföljning/utredning präglas av respekt för den enskilda individen och dennes speciella problematik.

 

Våra psykologer gör utredningar och tester av kognitiv funktion och bedömning av personlighetsmässiga förutsättningar. Dessa kan ligga till grund för diagnostik, planering av vården på Christinagården och för bedömningar av behov av stöd efter utskrivning. De kan också vara utgångspunkt i samtal för större självkännedom. Det finns möjlighet till samtal med individuellt anpassad inriktning.

Vi har kontinuerlig handledning för vår personal bl.a. av leg. psykolog.

 

KBT-terapeuten ger möjlighet för kognitiv beteendeterapi.

 

Arbetsterapeuten gör individuella funktionsbedömningar såsom ADL-bedömningar, MMSE-SR och Senior-Alertutredningar, samt har individanpassade aktiviteter, exempelvis rehabgymnastik i grupp.

Patrick Westin, leg läkare, specialist i psykiatri.

Krister Smårs, leg. läkare specialist i allmän medicin.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINAGÅRDEN

 

Postadress:

Box 7, 711 21 LINDESBERG

 

Besök:

Djupdalsgatan 2,

711 34 LINDESBERG

 

Telefon: 0581-107 70

Telefax: 0581-177 30

 

E-post:

ssk@christinagarden.se

 

 

 

 

 

Christinagården och Yxe Herrgård och har sedan 2001 ett samordnat ­Kvalitets- och miljöledningssystem.

Senaste uppdatering refererar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, integrerat med systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15, samt tillämpbara delar av Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004.

 

 Företagen har högsta kreditvärdighet enligt UC och AAA.