CHRISTINAGÅRDEN

 

Postadress:

Box 7, 711 21 LINDESBERG

 

Besök:

Djupdalsgatan 2,

711 34 LINDESBERG

 

Telefon: 0581-107 70

Telefax: 0581-177 30

 

E-post:

ssk@christinagarden.se

 

 

 

 

 

Christinagården och Yxe Herrgård och har sedan 2001 ett samordnat ­Kvalitets- och miljöledningssystem.

Senaste uppdatering refererar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, integrerat med systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15, samt tillämpbara delar av Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004.

 

 Företagen har högsta kreditvärdighet enligt UC och AAA.

Christinagårdens verksamhet vilar på en
miljöterapeutisk grund med kognitiva behandlingsinslag

 

Den boende får vid ankomst träffa våra läkare för en medicinsk och psykiatrisk bedömning. För att kunna planera vården och sätta in rätt resurser upprättas tillsammans med kontaktperson och sjuksköterska en genomförandeplan, med mål och delmål, som kontinuerligt följs upp.

 

Behandlingsarbetet grundar sig på relationen mellan den boende och kontaktpersonen. I det dagliga arbetet får den boende möjlighet att utveckla sina färdigheter. Han/hon får stöd i sina kontakter med anhöriga, socialtjänst, god man och övrigt nätverk. I samtal enskilt eller i grupp ges stöd till personlig utveckling. Vid missbruksanamnes tas regelbundet drog- och alkoholtester. Boenden i olika steg erbjuds, allt från eget rum eller lägenhet på Christinagården med hög tillsynsnivå och individuellt anpassad ADL-träning, till boende i några av våra villor med lägenheter, där den boende fortsätter att träna på sin färdigheter tillsammans med sin kontaktperson. I alla våra boendeformer har vi personaltillsyn dygnet runt.

 

 

Behandlingsarbete på Christinagården

 

Christinagårdens behandlingsgrund finns att finna i kognitiv beteendeterapi, vilket ligger som grund i valet av de behandlingsmetoder som används.

 

Personalen får ta del av fortlöpande vidareutbildningar inom våra verksamhetsområden genom inhyrda konsulter, föredragshållare och på konferenser. All personal får gå orienteringskurser i KBT och MI. Christinagårdens behandlingsgrupp utbildas i de program som används. Personal i träningslägenheterna utbildas i ”Steg för steg”.

 

MI

”MI andan” är något som skall prägla klimatet på avdelningarna och i de vardagliga kontakterna mellan boende och personal. MI utgör även en grund för behandlingen genom att underlätta eller bibehålla motivationen för förändringar under behandlingstiden. Vi kan även använda oss av att behandling på Christinagården påbörjats med en tids MI för att skapa en grund för att öka sannolikheten till en lyckad intervention med antingen CRA eller Väckarklockan.

 

Återfallsprevention

På Christinagården erbjuds återfallsprevention antingen i grupp eller individuellt. Innan behandlingsstart genomförs ASI och IDS-100 för att identifiera situationer som stimulerar till konsumtion av alkohol/droger. Resultatet av IDS-100 används delvis till val av behandlingsmodell samt som underlag/inslag till själva samtalen. Vi använder oss av behandlingsmetoder med god evidens och som ingår i Socialstyrelsens preliminära riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

 

I våra behandlingar i grupp använder vi oss av Väckarklockan med möten två gånger i veckan där vi delar upp sessionerna i två moment. Vi följer upplägget och kärnsessionerna enligt manualen, i slutet av kursen kan för gruppen anpassade tilläggssessioner tillämpas.

 

I individuella återfallspreventionssamtal använder vi oss av CRA. Behandlingen individanpassas med 1-2 sessioner per vecka.

 

Oavsett om återfallsbehandlingen sker i grupp eller individuellt så använder vi oss av hemuppgifter mellan sessionerna.

 

Steg för steg

Den psykopedagogiska modellen ”Steg för steg” ligger till grund för behandlingsarbetet i träningslägenheterna. Programmet syftar till att öka den boendes medvetenhet om sin sjukdom eller missbruk, allt för att träna individen till ett mer självständig liv ute i samhället.